ARMENIAN BAR ASSOCIATION STATEMENT ON THE 26TH ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 26-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ — September 21, 2017
The sovereignty of a democratic republic is not measured by its age. True sovereignty is measured by the fidelity of institutions to the rule of law. It is measured by the noble restraint of leaders who refuse to leverage such institutions to silence political dissent. It is measured by a foundation built on socio-economic models favoring merit, opportunity and upward mobility and not cronyism and nepotism. It is measured by an enlightened leadership’s trust in civil society, not the subjugation of that civil society for the benefit of that the leadership. You see, sovereignty is a much more noble and deliberate endeavor than is mere survival. We congratulate the Republic on the 26th anniversary of its independence from the Soviet Union. We remember well the promise of that day. More importantly, we wish the Armenian people the continued strength to insist on a homeland free of political prisoners, to demand always a government of laws and not of men and to never fear to teach our children to reach beyond mere survival to touch the dignity of true sovereignty. CONGRATULATIONS. 🇦🇲 🇦🇲 🇦🇲 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 26-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Դեմոկրատական երկրի անկախությունը չի չափվում իր տարիքով: Իրական անկախությունը չափվում է օրենքի գերակայությանը` երկրի հաստատությունների հավատարմությամբ: Այն չափվում է իր առաջնորդների ազնվագույն զսպվածությամբ, ովքեր հրաժարվում են օգտագործել այդ կառույցները քաղաքական տարաձայնությունները լռեցնելու համար: Այն չափվում է երկրի այնպիսի հիմքով, որի սոցիալ-տնտեսական կառույցը հիմնված է մարդկանց արժանիքների, հնարավորությունների և առաջխաղացման, և ո՛չ թե ծանոթության կամ խնամիության վրա: Այն չափվում է քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ ղեկավարության հարգանքով, և ո՛չ թե այդ հասարակությանը ղեկավարության շահերի համար ստրկացնելով: Անկախությունը շատ ավելի ազնիվ և գիտակցված ջանք է, քան պարզապես գոյատևումը: Մենք շնորհավորում ենք Խորհրդային Միությունից Հայաստանի Հանրապետության անկախության 26-րդ տարեդարձը: Մենք դեռ հիշում ենք այդ օրվա խոստումը: Ավելին, մենք ուզում ենք որ հայ ժողովրդը հարատև ուժ ունենա կառուցելու քաղբանտարկյալներից զուրկ հայրենիք, մշտապես պահանջելու օրենքի, և ո՛չ թե անհատների վրա հիմնված կառավարություն, և երբեք չվախենալու մեր զավակներին սովորեցնել ո՛չ միայն գոյատևել, այլ հասնել իրական արժանապատիվ անկախության: Շնորհավո՜ր: ARMENIAN BAR ASSOCIATION

Add Comment

to top

2024 International Law Symposium: Call for Papers

The humanitarian crisis for the ethnic Armenian community of Nagorno-Karabakh (Artsakh) [as a result of Azerbaijan’s complete military encirclement, months-long blockade, and, ultimately, the entire Armenian population’s forced migration out of Nagorno-Karabakh] raise oft-ignored questions about the universality and effectiveness of non-derogable international human rights norms. This Call for Papers seeks submissions of abstracts for papers exploring the relationship between human rights and unrecognized or partially recognized States (viz, countries), particularly in connection with the live issues in Nagorno-Karabakh.

Learn More