A year of unfathomable loss and immeasurable pain must be met with a year brimming with incalculable commitment. We will demand a complete future for the Armenian nation and by definition for the very next generations of our own families. Let us together keep a vice-like grip on the single-most important truth… that we, as Armenians, must act in order to define forevermore and guarantee our identity by what we do rather than by what has been done to us. In the resonating words of the immortal Vartan the Brave himself, “From this faith no one can shake us, neither angels nor men; neither sword, nor fire, nor water, nor any, nor all other horrid tortures.” «Այս հավատից մեզ ոչ ոք չի կարող խախտել. ո´չ հրեշտակները, ո´չ մարդիկ, ո´չ սուրը և ո´չ հուրը, ո´չ ջուրը և ո´չ էլ որևէ այլ դառն հարված…» #Artsakh #armenia

to top