Bankruptcy Guide for Small Businesses  – Սնանկության ձեռնարկ փոքր բիզնեսների համար

 

(Armenian Language) [Download PDF],

(English Language) [Download PDF]

Armenian
English

The Armenian Bar Association is proud to have partnered with the Internal Revenue Service Communications & Liaison (IRS C&L) in their multicultural outreach to underserved taxpayers.  In response to the Commissioner’s request, the Armenian Bar Association translated the IRS guidance about the Economic Impact Payments into Armenian, and provided the translation and EIP outreach information to other stakeholders throughout the Armenian Community. [ Download PDF ]

 

Հայ Իրավաբանական Միությունը (Armenian Bar Association) հպարտ է, որ համագործակցել է ՆերքինԵկամուտների Ծառայության հաղորդակցությունների և կապի բաժնի (IRS C&L) հետ ` բազմամշակութային չապահովված հարկ վճարողներին օգնելու շրջանակներում: Հանձնակատարիխնդրանքին ի պատասխան ՝ Հայ Իրավաբանական Միությունը Ներքին ԵկամուտներիԾառայության (IRS) Տնտեսական Ազդեցության Վճարների (EIP) ուղեցույցները թարգմանել էհայերեն, և թարգմանության և Տնտեսական Ազդեցության Վճարների (EIP) տեղեկատվությունըտրամադրել է հայ համայնքի հետաքրքրող բազմաթիվ կողմերին: Download PDF ]

  Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք ՝ https://armenianbar.org/resources/

 

Know Your Rights: Elder Abuse (Armenian Language) [Download PDF]

Elder Abuse Brochure – Armenian
to top

2024 International Law Symposium: Call for Papers

The humanitarian crisis for the ethnic Armenian community of Nagorno-Karabakh (Artsakh) [as a result of Azerbaijan’s complete military encirclement, months-long blockade, and, ultimately, the entire Armenian population’s forced migration out of Nagorno-Karabakh] raise oft-ignored questions about the universality and effectiveness of non-derogable international human rights norms. This Call for Papers seeks submissions of abstracts for papers exploring the relationship between human rights and unrecognized or partially recognized States (viz, countries), particularly in connection with the live issues in Nagorno-Karabakh.

Learn More